Allt du behöver veta om OVK-besiktning

05 april 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

OVK-besiktning är en viktig del av fastighetsunderhållet som inte bara bidrar till en bättre inomhusmiljö utan också är lagstadgad i Sverige. I denna artikel kommer vi att förklara vad OVK-besiktning är, varför det är viktigt, hur processen går till och vad man ska tänka på när det är dags att utföra en sådan inspektion.

Vad är OVK och varför är det viktigt?

OVK besiktning är en systematisk kontroll av en byggnads ventilationssystem. Syftet är att verifiera att dessa system är väl underhållna och fungerar effektivt för att försäkra god luftkvalitet inomhus, vilket är viktigt både för människors hälsa och för byggnadens skick. Dålig inomhusluft kan leda till en rad olika hälsoproblem såsom allergier, astma och andra luftvägsrelaterade sjukdomar. Förutom hälsoaspekten hjälper ett väl fungerande ventilationssystem till att spara energi och därmed minska både driftskostnader och miljöpåverkan.

Hur genomförs en OVK-besiktning?

Planering och förberedelse

Innan en OVK-besiktning genomförs är det viktigt att se till att all information om ventilationssystemet är tillgänglig för besiktningsmannen. Detta inkluderar ritningar, beskrivningar av systemets funktion, och tidigare genomförda åtgärder och besiktningar. En OVK-besiktning ska utföras av en certifierad besiktningsman, och bokas oftast av fastighetsägaren eller förvaltaren.

ovk besiktning

Besiktningens genomförande

Under själva besiktningen kommer besiktningsmannen att granska, mäta och bedöma systemets prestanda. Det innebär kontroll av ventilationens kapacitet och flöden, rengöring och skick på luftbehandlingsutrustningen, samt att ventilationssystemets styr- och reglerutrustning fungerar korrekt. Besiktningsmannen kommer också att se över att samtliga krav från myndigheterna är uppfyllda.

Feedback och åtgärder

Efter besiktningen får fastighetsägaren en protokoll med resultatet och en rekommendation om eventuella åtgärder som behövs för att försäkra att systemet uppfyller kraven för en godkänd OVK. Om åtgärder behövs ska dessa genomföras inom en bestämd tid, och därefter ska en ny besiktning utföras för att bekräfta att alla brister har åtgärdats.

Tips inför din OVK-besiktning

Välj rätt besiktningsman

Det är av stor betydelse att välja en besiktningsman med rätt kompetens och certifiering. En kunnig och erfaren besiktningsman kan ge tydlig vägledning om hur eventuella brister kan åtgärdas på ett kostnadseffektivt sätt.

Upprätthåll ditt ventilationssystem

Regelbundet underhåll av ventilationssystemet är nyckeln till att undvika onödiga brister vid OVK-besiktningen. Genom att se till att filter byts, fläktar servas och kanaler rengörs, kan du förebygga problem innan de uppstår.

Följ upp och vidta åtgärder

Efter besiktningen är det viktigt att ta protokollet på allvar och vidta rekommenderade åtgärder omgående. Det försäkrar en fortsatt god inomhusmiljö och ser till att din fastighet uppfyller lagens krav.

Fler nyheter