LVU: Lag om vård av unga

13 november 2023 Maja Bergman Lindberg

editorial

LVU, som står för Lag om vård av unga, är en svensk lag som syftar till att skydda barn och ge dem den vård och omsorg de behöver. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad LVU innebär och vilka rättigheter och skyldigheter föräldrar har enligt lagen.

Vad är LVU?

Denna lag träder i kraft när ett barn far illa eller riskerar att fara illa på grund av föräldrar, vårdnadshavare eller umgängesföräldrar. Syftet med LVU är att skydda barnets bästa intresse och se till att barnet får den vård och omsorg som det behöver. Lagen ger socialtjänsten rätt att omhänderta barnet och placera det i jourhem, ungdomshem eller familjehem för att säkerställa dess välbefinnande.

LVU

När kan LVU tillämpas?

LVU kan tillämpas i tre olika situationer:

  1. När barnet far illa: Detta kan inkludera både fysisk och psykisk misshandel, försummelse eller om barnet lever under förhållanden som hotar dess hälsa och utveckling.
  2. Risk för att barnet ska fara illa: Om socialtjänsten bedömer att det finns en risk för att barnet kan komma att fara illa, kan de ingripa för att förhindra detta. Det kan vara till exempel om föräldrarnas missbruk eller våldssituationer i hemmet skapar en farlig miljö för barnet.
  3. Barnets eget beteende: Om barnet genom sitt eget beteende skadar sig själv eller andra och föräldrarna inte kan bemöta situationen på ett adekvat eller lämpligt sätt, kan LVU också tillämpas.

Föräldrars rättigheter och skyldigheter enligt LVU

Föräldrar har rätt att få information om varför deras barn har omhändertagits enligt LVU, samt vilka åtgärder som vidtagits och varför. De har också rätt att delta i beslut om placering och vård av sitt barn och att överklaga dessa beslut. Föräldrarna har skyldighet att samarbeta med socialtjänsten och följa de åtgärder och villkor som fastställts för att kunna få tillbaka vårdnaden om barnet har omhändertagits. Föräldrar har också möjlighet att driva sin egen process och bestrida en ansökan om att omhänderta deras barn. Det betyder att de kan anlita en advokat för att försvara sina rättigheter och framföra sina argument i domstol. Det är viktigt att föräldrar känner till vilka rättigheter de har enligt LVU och att de tar hjälp av juridisk expertis för att se till att deras rättigheter respekteras.

Fler nyheter